സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

Vilpanak

Price / വില: 22

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 34 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1200 Sq.feet
Rooms / റൂം : 3bedroom
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 2
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : No attached
Total floors / നിലകൾ : 1 floor
District / ജില്ല : Thrissur
Place / സ്ഥലം : athirapilly
Contact Number : 9746411656
Person Name : Faizal (Owner)
Property Description :
Send Enquiry