സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

Land For Sale

Price / വില: 100,000

District / ജില്ല : Kottayam
Place / സ്ഥലം : Cheruvally
Contact Number : 7907638837
Person Name : Asha Ajayakumar (Owner)
Property Description : Plot കളായി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്  

ചെറുവള്ളി state ( വിമാനത്താവളത്തിനു കണ്ടു വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം) നു  കോട്ടാങ്ങൽ ' പൈതൃകഗ്രാമത്തിനും 3 km അടുത്താണ്

All fecilities available   within 50 meter 

 cent ന് One lakh ചോദിക്കുന്നു  

Send Enquiry