സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image
Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 7 cent Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 7 Cent
Rooms / റൂം : 3
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 3
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 2
Total floors / നിലകൾ : 1
District / ജില്ല : Thiruvananthapuram
Place / സ്ഥലം : Kallambalam
Contact Number : 9961471204
Person Name : Shamnad (Owner)
Property Description :
Send Enquiry