സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image
Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 49 Cent
District / ജില്ല : Kannur
Place / സ്ഥലം : Kannapuram (CT)
Contact Number : 7356999492
Person Name : Vijayan.P.P (Owner)
Property Description :

സെന്റിന് 3 ലക്ഷം 

Send Enquiry