സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image
Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 9.5 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1250 Sq.feet
Rooms / റൂം : 3
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 2
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 1
Total floors / നിലകൾ : 1
District / ജില്ല : Thrissur
Place / സ്ഥലം : Mundathikode (CT)
Contact Number : 9961996205
Person Name : Sumesh (Owner)
Property Description : ചുറ്റും മതിൽ, കിണർ, മുണ്ടത്തിക്കോട് സെന്ററിൽ നിന്നും 500 മീറ്റർ 
Send Enquiry