സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

land for sale

Price / വില: 2,600,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 19 Cent
District / ജില്ല : Kollam
Place / സ്ഥലം : Kottarakkara (CT)
Contact Number : 8086240899
Person Name : bijukumar (Owner)
Property Description : റോഡ് ഫ്രണ്ട് ഓടുകൂടിയ ബസ് റൂട്ടിൽ നിന്നും 60 മീറ്റർ മാത്രം ദൂരത്തിൽ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും തൊട്ടടുത്തുള്ള 19 സെൻറ് വീടുവയ്ക്കാൻ അനുയോജ്യമായത്
Send Enquiry