സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

House

Price / വില: 4,500,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 6 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1550 Sq.feet
Rooms / റൂം : 3
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 2
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 2
Total floors / നിലകൾ : 2
District / ജില്ല : Ernakulam
Place / സ്ഥലം : chenamangalam
Contact Number : 8606740025
Person Name : SUBASH (Owner)
Property Description : 6 cents  1550 square feet house 
Send Enquiry