സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image
Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 12 shops Sq.feet
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1500 Sq.feet
Rooms / റൂം : 1
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 1
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : N/A
Total floors / നിലകൾ : 2
District / ജില്ല : Thiruvananthapuram
Place / സ്ഥലം : Kuttamala
Contact Number : 9995030707
Person Name : godly (Owner)
Property Description : ഷോപ്പുകൾ വാടകയ്ക്ക് 

Peniel Shopping Center, 

PB No: 1

Kuttamala, PO 695505

Mob: 9188665548 /9567622118

Email: penieljunction@gmail.com 

Send Enquiry