സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 5,500,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 5 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1700 Sq.feet
Rooms / റൂം : 4
District / ജില്ല : Kozhikode
Place / സ്ഥലം : Parambil Bazar
Contact Number : 9387290559
Person Name : Sajith (Agent)
Property Description : വിൽപന..പറബിൽ ബസാർ..5സെന്റ്..4റൂം..1700സ്വ..കിണർ....വില-55.ലക്ഷം
Send Enquiry