സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

Villa For Sale

Price / വില: 13,000,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 6 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 2100 Sq.feet
Rooms / റൂം : 3
District / ജില്ല : Kozhikode
Place / സ്ഥലം : Kozhikode
Contact Number : 9387290559
Person Name : Sajith (Agent)
Property Description : വിൽപന..വില്ലാസ്..ചേവാരമ്പലം...3റൂ..6സെന്റ്..ഫുൾ.ഫര്ണിഷിദ്...2100സ്വാ..കിണർ...വില-1.30..cr
Send Enquiry