സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 5,300,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 3.5 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1350 Sq.feet
Rooms / റൂം : 3
District / ജില്ല : Kozhikode
Place / സ്ഥലം : Kozhikode
Contact Number : 9387290559
Person Name : Sajith (Agent)
Property Description : അത്താണിക്കൽ പാലക്കടറോഡിൽ 3.5cend. 1350sqt,,3bed. കിണർ. 2car park cheyyam

Price: 53..laksh

Send Enquiry