സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 13,000,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 10 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1800 Sq.feet
District / ജില്ല : Kozhikode
Place / സ്ഥലം : chevayur
Contact Number : 9387290559
Person Name : Sajith (Agent)
Property Description : ചേവായൂർ..10സെന്റ്..1800സ്വ..വീട്...കിണർ..വർക്ക്.കഴിങ്..വില-.1.30cr
Send Enquiry