സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 1,800,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 5.25 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1300 Sq.feet
Rooms / റൂം : 2
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 3
District / ജില്ല : Thrissur
Place / സ്ഥലം : Pazhanji (CT)
Contact Number : 9249129220
Person Name : Zakariya (Owner)
Property Description : പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത വീട്, 5.25 cent, Rate 18 lakh..


2 side ഹൈവേ 3.5 km, 4km...Near, ക്രിസ്ത്യൻ church, മുസ്ലിം church, bank, school, vhse, ±2, kseb, post ഓഫീസ്.. 

sitout, hall, ബഡ്‌ഡ്‌റൂം attached, kitchen, workarea, bathroom, പുറത്തു ഒരു toilet,Upstair lhall, 2 bedroom attached

Send Enquiry