സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE IN THALI

Price / വില: 26,075,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 149 Cent
District / ജില്ല : Thrissur
Place / സ്ഥലം : Varavoor
Contact Number : 9072883551
Person Name : Sarath M M (Owner)
Property Description : Location Thichur - Thali Road

Total Area -1.49 Acres

Per Cent -175000 only

പ്ലോട്ട് ആയും കൊടുക്കുന്നതാണ് 

Send Enquiry