സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

land for sale

Price / വില: 5,600,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 50 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 10 Cent
District / ജില്ല : Ernakulam
Place / സ്ഥലം : Eloor (CT)
Contact Number : 9876543210
Person Name : hasim (Owner)
Property Description :
Send Enquiry