സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE IN KOZHIKOD

Price / വില: 1,870,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 34 Cent
District / ജില്ല : Kozhikode
Place / സ്ഥലം : Parappil
Contact Number : 90204 02348
Person Name : Brijesh (Owner)
Property Description : ഉണ്ണികുളം പഞ്ചായത്ത് പരപ്പിൽ പ്രദേശത്ത് 34 centസ്ഥലം വിൽപ്പനക്കുണ്ട്, സെന്റിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില 55000 രൂപ, റോഡ് സൗകര്യം ഉണ്ട്
Send Enquiry