സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 2,160,000

District / ജില്ല : Ernakulam
Place / സ്ഥലം : Aluva
Contact Number : +91 94473 73111
Person Name : Kunjumon K M (Owner)
Property Description : അഞ്ചു സെന്റ്. എട്ട് സെന്റ് പ്ലോട്ട് വില്പന ക് ആലുവ കുട്ട മശ്ശേരി 9447373111

Per cent 2.70 lak

Send Enquiry