സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 4,000,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 5.25 Cent
Rooms / റൂം : 3
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 3
District / ജില്ല : Malappuram
Place / സ്ഥലം : Pallikal (CT)
Contact Number : 099616 94091
Person Name : Manzoor (Owner)
Property Description : 5.25 സെന്റിൽ upstair വീട്

-------------------------------------

പള്ളിക്കൽ ബസാർ അങ്ങാടിയിൽ നിന്നും 200 മീറ്റർ ദൂരപരിധിയിൽ

3 ബെഡ് റൂം, 3 ബാത്ത് റൂം, കിണർ വെള്ളം. 5 Kms to Airport and Calicut University

വില : 40 ലക്ഷം രൂപ

Contact : 9961694091

Send Enquiry