സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

Godown For Rent

Price / വില: 300,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 15000 Sq.feet
District / ജില്ല : Kozhikode
Place / സ്ഥലം : Kuttikkattoor (CT)
Contact Number : +91 93872 90559
Person Name : Sajith (Agent)
Property Description : 15000 sqft ഗോഡ്‌ൻ വാടകക്ക് 3 ലക്ഷം വാടക

Adance 10 ലക്ഷം 

Send Enquiry