സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE IN MALAPPURAM

Price / വില: 100,000,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 40 Cent
District / ജില്ല : Malappuram
Place / സ്ഥലം : Malappuram
Contact Number : +91 97473 08849
Person Name : Anas (Owner)
Property Description : മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പുതതനതതാണിക് അടുതത് എല്ലാവിധ സൗകര്യത്തോടു കൂടിയുള്ള 40 സെൻറ് സ്ഥലം സെൻറ് 25 ലക്ഷം 9747308849

Price : 25 lakhs per cent

Send Enquiry