സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

Land for sale

Price / വില: 12,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 12.25 Acre
District / ജില്ല : Kasaragod
Place / സ്ഥലം : Palavayal
Contact Number : 8281067212
Person Name : Lajimon Philip (Owner)
Property Description : 12.25 ഏക്കർ. സെന്റിന് 12000.  190 ബഡ് ജാതി, 130 കായ്‌ഫലം ഉള്ള തെങ്ങുകൾ, 750 ടാപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്ന റബ്ബർ, 60ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള 60 തേക്ക്, 30 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള 70മഹാഗണി, പ്ലാവ്, മറ്റു മരങ്ങൾ. 1500 കൊടിത്തോട്ടം. വെള്ളം, വഴി സൗകര്യം 

      Ph:8281067212

Send Enquiry