സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

house for sele

Price / വില: 5,500,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 9 cent Sq.feet
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 2300 Sq.feet
Rooms / റൂം : 6
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 5
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 3
Total floors / നിലകൾ : 2
District / ജില്ല : Malappuram
Place / സ്ഥലം : Angadippuram
Contact Number : 9946944423
Person Name : musthafa (Owner)
Property Description : house for sele .perintalmanna.angadippuram..Near IHRD school.moulana nersingcollege.poly technic.raiwy station.mobile.7561852908

താഴെയും: മുകളിലും കുടി16000 രുപ വാടകക്കിട്ടും. വറ്റാത്ത ക്കിണർ - 2സൈഡ് റോഡ്-ലൈൻ വെള്ളം

Send Enquiry